خدمات بیمه

خدمات مالیات
8 ژانویه 2017
خدمات حسابرسی
8 ژانویه 2017
نمایش همه

گسترش قوانین و مقررات، تنوع بخشنامه ها و دستورالعمل ها در کنار تخصصی شدن امور بیمه ای و تنظیم روابط کار موجب شده است بخش زیادی از وقت مدیران بواسطه پیچیدگی قوانین و مقررات بیمه، صرف بررسی و حل و فصل موارد مربوطه شود، ولو اینکه با مواجه تخصصی نسبت به این امور می توان از آن ها به عنوان ابزاری جهت ارتقای کارایی بنگاه بهره گرفت. لذا به کارگیری متخصصان کار و تأمین اجتماعی از اهمیت برخوردار می گردد.