خدمات

حسابرس با حفظ بیطرفی نسبت به جمع‌آوری، ارزیابی و اعتبار شواهد می پردازد. در حسابرسی، ادعا به معنای اظهارات ضمنی و یا صریح مدیریت مجموعه اطلاق می ‌شود که در قالب صورت‌های مالی، اسناد و مدارک یا سیستم‌ها ارائه می گردد. هدف حسابرس، مشخص نمودن میزان انطباق ادعاهای مزبور با معیارهای از پیش تعیین شده از قبیل اصول و استانداردهای حسابداری و ارائه گزارش نتایج به اشخاص ذینفع می باشد.

8 ژانویه 2017

خدمات حسابرسی

حسابرس با حفظ بیطرفی نسبت به جمع‌آوری، ارزیابی و اعتبار شواهد می پردازد. در حسابرسی، ادعا به معنای اظهارات ضمنی و یا صریح مدیریت مجموعه اطلاق می ‌شود که در […]
8 ژانویه 2017

خدمات بیمه

گسترش قوانین و مقررات، تنوع بخشنامه ها و دستورالعمل ها در کنار تخصصی شدن امور بیمه ای و تنظیم روابط کار موجب شده است بخش زیادی از وقت مدیران بواسطه […]
8 ژانویه 2017

خدمات مالیات

مالیات پرداختی است الزامی و بلاعوض و آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی و مدیریت امور مربوطه برای عموم اشخاص حقیقی و حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار ‌است؛ زیرا موجب […]
8 ژانویه 2017

خدمات حسابداری و مالی

بنگاه های اقتصادی نیاز به ساماندهی حساب‌ها و چرخه‌ مالی خود دارند. از این رو نظارت مالی و حسابداری همواره یکی از ارکان مهم مدیریت سازمان ها بوده است؛ از […]