خدمات حسابرسی

خدمات بیمه
8 ژانویه 2017
نمایش همه

حسابرس با حفظ بیطرفی نسبت به جمع‌آوری، ارزیابی و اعتبار شواهد می پردازد. در حسابرسی، ادعا به معنای اظهارات ضمنی و یا صریح مدیریت مجموعه اطلاق می ‌شود که در قالب صورت‌های مالی، اسناد و مدارک یا سیستم‌ها ارائه می گردد. هدف حسابرس، مشخص نمودن میزان انطباق ادعاهای مزبور با معیارهای از پیش تعیین شده از قبیل اصول و استانداردهای حسابداری و ارائه گزارش نتایج به اشخاص ذینفع می باشد.